پروژه هاي ما

بخشي از پروژه هاي نگهداري تأسيسات مكانيكي و الكتريكي به قرار زير است:

برج جام جم همت

تعمير و نگهداري تأسيسات مكانيكي مجتمع مسكوني-تجاري

مجتمع سبحان قيطريه

تعميرات و نگهداري سيستم هاي الكتريكي و مكانيكي

دانشگاه آزاد تهران مركز

تعميرات و نگهداري تأسسيسات مكانيكي و الكتريكي

تعمير و نگهداري تخصص ماست

رزومه ما

20
سال سابقه كار
95 +
پروژه نگهداري تأسيسات
300 +
موتورخانه بازسازي شده
99 %
رضايتمندي كارفرما