تعميرات، نگهداري و سرويس انواع الكتروموتورها ، تابلو برق ها ، ديزل ژنراتور، تابلو هاي خازن، چاه ارت